Job Details

Feidhmeannach Soláthair & Riosca Maoine

02-02-23 05:02
Údarás

[vc_row][vc_column][vc_column_text]An Ról agus an Duine

Dualgais agus Ról an Oifigigh:

Tá punann maoine leathan agus éagsúil ag an Údarás ina bhfuil éagsúlacht mhór cliant agus úsáid á bhaint as na foirgnimh. Tá an Rannóg freagrach as punann pháirceanna gnó agus réadmhaoine tionsclaíocha a bhainistiú agus a chothabháil a chuimsíonn talamh, eastáit, foirgnimh agus tithe. Cuimsíonn an phunann 50 páirc ghnó le timpeall 570 aonad réadmhaoine le hacra de 250,000m2 le bainistiú. Tá achar iomlán de 3,400 acra faoi úinéireacht ÚnaG, comhdhéanta de 2,100 acra de thalamh portaigh, 64 acra de choillte, thart ar 100 acra ligthe amach mar thalamh feirmeoireachta, thart ar 100 acra atá le díol agus timpeall 400 acra ar fáil le forbairt agus tá na hacraí eile forbartha cheana.
Tacú leis an foireann maoine chun tionscadail a sheachadadh go rathúil (uasghrádú agus tógáil nua) agus riosca a bhainistiú.
Beidh sé / sí líofa sa Ghaeilge.
Beidh an post lonnaithe in Ard-oifig an Údaráis sna Forbacha, Co. na Gaillimhe.
Tá Polasaí Obair Chumaisc i bhfeidhm ag Údarás na Gaeltachta, tá an polasaí forbartha i gcomhréir leis an gCreat Polasaí Oibre Cumaisc d’Eagraíochtaí Státseirbhíse a d’fhoilsigh an Roinn Caiteachais Poiblí agus Athchóirithe in 2022. Beidh deis iarratas a dhéanamh ar obair chumaisc tar éis tréimhse promhaidh an phoist a bheith curtha i gcrích.

Sonraíocht Imlíneach an Phoist

Aidhm an róil:

Tacú leis an foireann maoine chun tionscadail a sheachadadh go rathúil (uasghrádú agus tógáil nua) agus riosca a bhainistiú. A chinntiú go bhfuil tacaíocht ar fáil don fhoireann maoine chun cinntiú go bhfaightear luach ar airgead ar gach tionscadail agus go gcloítear le na treoirlínte soláthair phoiblí go léir. Straitéis soláthair agus socruithe tairisceana a chinntiú, na bealaí is iomchuí chun an tionscadal a thógáil. Tuairisciú agus tacaíocht lárnach mar chuid den ról.

Príomhdhualgais an Róil:

• Comhairle a chur ar fáil agus a bhailiú ó chomhairleoirí maidir le hullmhú doiciméad tairisceana agus conartha agus tuairisciú rialta a sholáthar.
• Meastóireacht ar ullmhú an chaiteachais mhíosúil, eatramhaigh agus deiridh (caiteachas caipitil & reatha).
• Cabhrú leis an bhFoireann Maoine rialú costais a chinntiú le linn shaolré gach tionscadail.
• Idirchaidreamh a dhéanamh le comhairleoirí agus le soláthraithe de réir mar is gá maidir le tograí faoina shainchúram.
• Treoirlínte agus cláir oiliúna a chur ar fáil de réir mar is gá maidir le soláthar, riosca, dea-chleachtas etc.
• Rioscaí, réamh-mheastacháin ar shreabhadh airgid, bainistíocht luacha agus rialú costais a dhéanamh le linn na tógála chun tacú le BMR.
• Doiciméid tairisceana a ullmhú agus próisis tairisceana a reáchtáil ar Etenders/OJEU/bealaí eile de réir mar is gá do chonarthaí na Rannóige maidir le tograí atá faoina fhreagracht.
• Rioscaí a shainaithint, a anailísiú agus a mhaolú.
• Anailís a dhéanamh ar thorthaí ghníomhaíochtaí na rannóige, anailís a dhéanamh ar chomhairleoirí agus ar chonraitheoirí agus tuarascálacha mionsonraithe ar dhul chun cinn a ullmhú.
• Bainistiú íocaíochta — doiciméid chonartha a ullmhú.
• Maoirseacht a dhéanamh ar bhillí.
• Feasacht a choinneáil ar na conarthaí tógála éagsúla atá in úsáid faoi láthair.
• Cuntais Críoch Réamhaisnéise atá cruinn agus cothrom le dáta a chothabháil.
• Beartas rialaithe airgeadais a chur chun cinn agus a fhorbairt
• Comhairle a thabhairt maidir le réimse saincheisteanna dlíthiúla agus conarthacha
• A chinntiú go ndéantar comhairleoirí, conraitheoirí agus Soláthraithe Seirbhísí eile a fhostú, a stiúradh agus a bhainistiú, i gcomhréir le rialacha agus rialacha an Údaráis maidir le Soláthar Poiblí. Ag chinntiú go gcloítear leis na Rialacha Soláthair Phoiblí i gcónaí
• A chinntiú go nglantar Teastais Íocaíochta, Sonraisc agus Íocaíochtaí agus go gcuirtear ar aghaidh go rialta iad i gcomhréir le rialacha an Údaráis agus le rialacha soláthair phoiblí
• A chinntiú go gcoinnítear bunachar sonraí maoine an Údaráis cothrom le dáta
• Doiciméadú cuimsitheach tionscadail a chruthú agus a chothabháil (go leictreonach), cinntiú an úsáid is fearr is féidir a bhaint as ITC agus samhlacha seachadta nua

• Foireann na rannóige atá freagrach don ról a bhainistiú, a chomhordú, a spreagadh agus a fhorbairt
• CM, FSM agus BMR a choinneáil cothrom le dáta maidir le hobair na Rannóige, lena n-áirítear tuarascálacha ar chaiteachas an Chláir Chaipitil agus Chothabhála, ina sonraítear aon riaráiste: staid na rannpháirtíochta comhpháirtí.
• Cumarsáid mhaith sheasta a dhéanamh taobh istigh agus taobh amuigh den rannóg
• A chinntiú go dtugtar stádas cóir cuí don Ghaeilge I nach gné d’obair na rannóige.
• Aon dualgais eile a chuireann an CM leis an bpost, de réir riachtanais na heagraíochta, ó am go ham.

Click here to see the full details of the job

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[addtoany]
Back To Top